1. B.A.-I (Agam Vidhya Prakrit Sahitya)
 2. B.A.-I (English Literature)
 3. B.A.-I (Hindi Literature)
 4. B.A.-I (History)
 5. B.A.-I (Jain Evam Jainetar Darshan)
 6. B.A.-I (Jain Vidhya)
 7. B.A.-I (Nonviolence and Peace)
 8. B.A.-I (Sanskrit)
 9. B.A.-I (Yoga and Science of Living)
 10. B.A.-I (Agam Vidhya Prakrit Sahitya)
 11. B.A.-II (English Literature)
 12. B.A.-II (Hindi Literature)
 13. B.A.-II (History)
 14. B.A.-II (Jain Evam Jainetar Darshan)
 15. B.A.-II (Jain Vidhya)
 16. B.A.-II (Nonviolence and Peace)
 17. B.A.-II (Political Science)
 18. B.A.-II (Sanskrit)
 19. B.A.-II (Yoga and Science of Living)
 20. B.A.-II (Agam Vidhya Prakrit Sahitya)
 21. B.A.-III (English Literature)
 22. B.A.-III (Hindi Literature)
 23. B.A.-III (History)
 24. B.A.-III (Jain Evam Jainetar Darshan)
 25. B.A.-III (Jain Vidhya)
 26. B.A.-III (Nonviolence and Peace)
 27. B.A.-II (Political Science)
 28. B.A.-III (Sanskrit)
 29. B.A.-III (Yoga and Science of Living)
 30. B.Com.-I
 31. B.Com.-II
 32. B.Com.-III
 33. M.A. Hindi (Final)
 34. M.A. Hindi (Previous)
 35. M.A. English (Final)
 36. M.A. English (Previous)
 37. M.A. Jainology (Final)
 38. M.A. Jainology (Previous)
 39. M.A.Yoga and Science of Living (Final)
 40. M.A. Yoga and Science of Living (Previous)